Realizátor projektov

 

Podpora plného rozvoja detí s poruchami vnímania, či nerovnomerným vývinom, ktoré ťažko zvládajú učenie, chce čas, trpezlivosť, neustálu stimuláciu oslabených funkcii a hlavne porozumenie. Nakoniec táto snaha prinesie svoje ovocie. To tvrdím z vlastných skúseností, ako matka detí so špecifickými potrebami. Dnes sú z nich študenti na vysokých školách.

 

Agáta Šoralová

sociálny pedagóg

Realizátor programov

Od roku 1994 pracujem s deťmi. Moje prvé skúsenosti začali v sociálnom zariadení DSS pre deti Rossa v Bratislave, ako vychovávateľka deti so špecifickými potrebami. Činnosť som prerušila pre materskú dovolenku, ale aj počas nej som realizovala detské programy v materských centrách. V roku 2005 som začala pracovať v neziskovom sektore, kde som až do roku 2017 realizovala podporné programy pre rodiny a stimulačné programy pre deti predškolského veku a deti s odloženou školskou dochádzkou. Genéza, teoretické východiska a skúsenosti som zachytila vo svojej bakalárskej práci ŠORALOVÁ A. 2010. Organizácia Mládež s misiou a projekt „Kľúč k deťom“, na Univerzite Komenského v Bratislave. Garantom projektu sa stala nezisková organizácia YWAM. Po ukončení bakalárskeho štúdia na katedre sociálnej pedagogiky v Bratislave som kontinuálne nadviazala na magisterské štúdium sociálnej pedagogiky na Masarykovej Univerzite v Brne. Pričom profylaxia oboru v Brne mi umožnila rozšíriť vedomosti v problematike inklúzia v školstve a v spoločnosti. V rámci svojej magisterskej práce  (Bc. ŠORALOVÁ, A. 2016. Profesijná podpora učiteľov na CZŠ Narnia. Masaryková Univerzita Brno) som riešila problém podpory, ktorú učitelia pre svoju prácu potrebujú. Ako sociálny pedagóg si uvedomujem súvislosť medzi profesijným zlýhaním učiteľa a vzťahom detí k škole. Rovnako sa domnievam, že podporený učiteľ je ochotnejší podporiť inklúziu a byť tvorcom inkluzivného prostredia školy, o ktorom sa zatiaľ iba veľa píše a diskutuje. Výsledky výskumu zachytili funkčný model podpory učiteľov na CZŠ Narnia v Bratislave, ktorá podporu učiteľa vníma ako súčasť svojej vízie a zároveň vytvára nástroje na jej dosahovanie. Celé moje štúdiom bolo neustále prepojené s praxou, kde som sa denno-denne stretávala s reálnymi problémami. Bola to možnosť overovať si teoretické výstupy v reálnom prostredí. V rámci mojej práce som sa stretávala  prevažne s motivovanými rodičmi, ktorí aktívne vyhľadávali pomoc pre svoje deti.  Ich potreby a problémy ma viedli rozšíriť si vedomosti, zručnosti, využívať konkrétne nástroje a nespoliehať sa len na intuíciu.

Preto vzniká moje profesijné portfólio, ktorého súčasťou sú odborné materiály z medzinárodných konferencii, certifikované odborné kurzy, školenia s cieľom zlepšiť orientáciu v problematike deti so špecifickými potrebami a získať  účinné nástroje pri plánovaní a realizovaní individuálnej či skupinovej intervencie.

Profesijné portfólio
 • kurz: Psychomotorika v MŠ a ZŠ – realizovaný v rámci celoživotného vzdelávania na Masarykovej Univerzite v Brne. Súčasťou kurzu bola teoretická príprava a praktický workshop. Koncept Psychomotoriky využívam na plánovanie a realizovanie podporných, preventívnych a intervenčných programov, v ktorých deti hravo rozširujú svoje motorické, kognitívne a sociálne zručnosti. Prežívajú svoje silné stránky osobnosti, ale aj svoje obmedzenia a tým sa buduje základ pre zdravé sebavedomie (sebaobraz). Tato výchova pohybom je overenou alternatívou zdravého rozvoja selfkonceptu u detí a mládeže.
 • Medzinárodná konferencia Psychomotoriky 2017, organizovaná fakultou Športových štúdií na Masarykovej Univerzite v Brne. Začiatok spolupráce s Veronikou Schwab a Thesi Zak z Rakúska, 17.03.2018 som organizovala praktický jednodňový workshop pre pedagógov v spolupráci so susedným Rakúskom na tému: Psychomotorika a jej využitie v školskej praxi.
 • Medzinárodná konferencia: Dieťa a pohyb, organizovaná Českou asociáciou Športu pre všetkých v Prahe. Konferencia sprostredkovala využitie pohybu pri práci s deťmi z pohľadu pedagóga a fyzioterapeuta.
 • Školenie v koncepte Spiraldynamik – návod na použitie ľudského tela od hlavy k pätám – fyziopedagogika. Organizované Českou asociáciou Športu pre všetkých v Prahe pod vedením lektorky a fyzioterapeutky Lenky Kazmarovej. Mojim cieľom je využiť tento koncept pri realizovaní preventívnych a intervenčných pohybových programov a vovádzať praktické poznatky do každodennosti pri bežných činnostiach s deťmi. Ide o doplňujúce školenie na skvalitnenie práce a usmernenie pedagógov a rodičov pri práci s deťmi.
 • Intervenčný pohybový program na podporu bilaterálnej integrácie podľa Sheily Dobie OBE pod vedením Dr Andrewa Dalziella, organizovaný Inštitútom psychoterapie a socioterapie (IPS) v Bratislave. Ide o intervenčnú pohybovú metódu, ktorá pozitívne ovplyvňuje kognitívny aj motorický systém. Ide o cvičenie na úspešne prepojenie pravej a ľavej strany tela. Zlepšuje neurologické aspekty odchýleného, narušeného alebo oneskoreného vývinu a tak skvalitní vstup do školského prostredia.
 • Špeciálny vzdelávací program: Metóda dobrého štartu podľa Swierkoszovej v DYS-centre Praha. Ide o preventívny a intervenčný program pre deti predškolského a mladšieho školského veku, zameraný na rovnomerný vývoj motorickej a kognitívnej oblasti s dôrazom na sociálnu a emocionálnu oblasť. Slúži ako príprava na bezproblémový nástup do školy.
 • Tréning Nenásilnej komunikácie absolvovaný na Univerzite Komenského v Bratislave pod vedením Eva Rambala z medzinárodného centra pre tréning v nenásilnej komunikácii. Ide o špecifický prístup ku komunikácii, ktorý mi pomáha nadviazať otvorený kontakt s klientom – s rodičmi, s pedagógmi a deťmi. Pomáha mi aktívne načúvať potreby klienta bez hodnotenia.
 • Praktický workshop pre pomáhajúce profesie Získaní zručnosti v poradenskej práci s deťmi a adolescentmi – garantom Slovenská komora psychológov a Coachingplus v Bratislava. Ako poradca vo výchove potrebujem systematický reflektovať a kooperovať s inými odborníkmi, vytvarať terapeutický vzťah s dieťaťom, ktorému sprostredkovávam pomoc a vytváram priestor na autentické prežívanie.
 • Školenie pre pedagógov zamerané na deti s ADHD a poruchy autistického spektra v pedagogickej praxi na Masarykovej Univerzite v Brne, garant a lektor Mgr.Zuzana Masopustová, PhD.
 • Trojdňová medzinárodná letná škola pre pedagógov zameraná na problematiku inklúzie v škole: Effective Practices for Increased Inclusion in Schools (Efektívne stratégie pre zvýšenie inklúzie v školách) – organizovanú Pedagogickou fakultou Masarykovej Univerzity v Brne a Community Qutreach Centre na University of Minnesota: Renatá Tichá PhD, Brian Abery, PhD, 2017. Hlavným cieľom kurzu bolo podporiť inklúziu detí z odlišných prostredí a detí so špecifickými potrebami a sprostredkovať efektívne skúsenosti zo zahraničia.
 • Setkávaní s Hejného metodou, organizované H-mat-Praha akreditovaný vzdelávací program MŠMT v rámci systému ďalšieho vzdelávania pedagogických pracovníkov. Vo svojich výchovných programoch, ktoré sú zamerané na prípravu detí do školy, prepájam koncept Hejného matematiky s konceptom Psychomotoriky.
 • Vzdelávací program Pismo Comenia Script realizovaný neziskovou organizáciou Indícia využívam pri realizovaní mimoškolskej inkluzívnej činnosti – doučovanie detí s poruchami učenia.
 • Vzdelávací kurz zameraný na inovatívne prístupy vo vzdelávaní Tvorivá trieda, organizovaný neziskovou organizáciou Indícia v Bratislave. Školenie sprostredkovalo náhľad do nového konceptu prípravy pedagógov na potreby dnešného vzdelávania. Absolvovala som ročnú stáž ako učiteľ prvého ročníka (Šk.r.2017/2018) v rámci projektov – domáce a komunitné vzdelávania realizované v neziskovom sektore – Občianske združenie: Veľká – Malá – Škola, o.z.

 

Súkromná prax

Od roku 2017 pôsobím v súkromnej praxi. Realizujem pohybové intervenčné programy pre bežné deti a deti so špecifickými potrebami, stimulačné programy pre prípravné ročníky v MŠ – individuálne i skupinové. Organizujem vzdelávacie workshopy pre pedagógov a širokú verejnosť v oblasti využitia psychomotoriky v školskej praxi.