Intervenčný program zameraný na

prípravu detí do školy

Nie je múdry ten, kto vie veľa, ale ten, kto vie čo treba.  (Ezop)

METÓDA DOBRÉHO ŠTARTU (ďalej len MDŠ) podľa Prof. M. Bogdanowicz a PhDr. J. Swierkoszovej.

Metódu dobrého štartu vyvinula profesorka Marta Bognadowicz  z teoretického základu francúzskeho fyzioterapeuta Thea Bugnet. Metóda je zameraná na vývoj jazykových funkcii a zmyslových vnímaní ako sú vizuálne, akustické, hmatové, kinestetické a motorické. Ide o spoluprácu medzi týmito funkciami, ktoré sú dôležité pri vykonávaní aktivít ako je čítanie a písanie. Podľa M. Bogdanowicz (2011) má metóda výchovný, diagnostický, preventívny a terapeuticky aspekt. Na základe pozorovania správania dieťaťa a analýzy ťažkostí pri vykonávaní cvičení môžeme nastaviť účinnú intervenciu.

Čo metóda sleduje?
 • MDŠ sleduje rozvoj psychomotoriky vo všetkých aspektoch. Deti s normálnym psychomotorickým vývojom aktivizuje a u detí s oneskoreným vývojom upravuje nerovnomerne sa vyvíjajúce funkcie, zlepšuje sociálno–emocionálne zručnosti a zmierňuje riziko školského neúspechu u detí s podozrením na dyslexiu.
Na čom je založená?
 • MDŠ je založená na akusticko-opticko-motorickej stimulácií. Všetky tieto zložky v nej zohrávajú svoju úlohu. Zraková zložka je zameraná na rozlišovanie grafických tvarov. Pohybová zložka je postavená na vykonávaní gest stvárňujúcich grafické znaky v súlade s rytmom piesne. Sluchová zložka je zameraná na rozvoj vnímania rytmu melódie. 

Rozvrhnutie jednotlivých cvičení:

 • V úvode prebieha učenie textu piesne, pričom sa deťom vysvetľujú ťažké slová a tým sa rozvíja detská reč. Text piesne sa používa na rozvoj jazykových kompetencií. Jazyková spôsobilosť sa využíva v troch úrovniach, ktorými sú fonologická, syntaktická a sémantická.
 • Nasleduje cvičenie – pohyb celého tela(hrubá a jemná motorika) zameraný na zlepšenie psychomotorických funkcií, motorických zručnosti, na orientáciu v schéme tela (uvedomenie si vlastného tela) a na orientáciu v priestore.
 • Cvičenia pohybovo – akustické(rytmika) – Deti spievajú pesničku a v jej rytme vykonávajú rôzne pohyby s využitím rozmanitých pomôcok napr. vrecko s ryžou.
 • Cvičenia pohybovo – akusticko – optické – Kreslenie a spievanie piesne synchronizovane, dieťa sa učí multisenzoricky (dotykom, pohybom, zrakom, sluchom). Grafický znak (vzor) na ktorom sa dieťa pohybuje prstom môže byť vyrobený z materiálu rôznej štruktúry. Vzor napodobňujeme vo vzduchu najprv podľa predlohy, potom z pamäti. Deti kreslia prstom do materiálu ako napr. krupica, muka, piesok atď. a následne priamo do predlohy pracovného listu.
 • Na záver stretnutia môžeme vytvoriť priestor na reflexiu, ale aj relaxačné cvičenie, masáže, rečovú terapiu alebo dychové cvičenia.
Na čo má metóda vplyv?
 • Metóda má vplyv na úpravu sluchového a zrakového vnímania, pravo-ľavú orientáciu a rozvoj motorických  funkcií, ako aj na rozvoj fonetického uvedomenia a rozvoj komunikačných zručností.  Výrazne sa tým zlepšuje koncentrácia a predlžuje pracovné tempo a  zároveň je to príprava na spoluprácu s pedagógom v školskom prostredí.

Frekvencia stretávania:
 • Metóda je spracovaná do 25 lekcií s dostatočným výberom modelových situácií, pri ktorých sa  rešpektuje individualita dieťaťa. Grafické predlohy sú usporiadané podľa stupňa obťažnosti. Pesnička, ktorá sprevádza grafický vzor je deťom dobré známa, čím sa vytvorí ľahší vstup na jednotlivé pohybové cvičenia.

  Frekvencia stretnutí je 1 alebo 2 krát do týždňa, u predškolských deti s nástupom do školy s časovou dotáciou 45 minút, u 4-5 ročných detí predškolského veku s časovou dotáciou 30 minút.

  Intenzita programu prebieha celý školský rok, od októbra do júna.

Využitie metódy:
 • u detí s odloženou školskou dochádzkou.
 • u detí s nerovnomerným vývinom.
 • u detí predškolského veku ako metóda, ktorá integruje psychomotorické funkcie potrebné pre úspešný štart do školy.
 • ako prevencia porúch učenia.

Viac o MDŠ sa dočítaš tu a taktiež tu.

 

Dyslexia

Dyslexia, o čo ide?
 • Výskumy zistili, že dyslexia nemá žiaden vzťah s inteligenciou.  Je úzko spojená s lateralitou a nezrelosťou mozgu a mozgových hemisfér. Oslabené bývajú kognitívne funkcie ako koncentrácia pozornosti, pamäť, myslenie, reč, zmyslové vnímanie a motorické funkcie (zhoršenie jemnej a hrubej motoriky, grafomotriky, koordinácie a rytmiky). Odborníci uvádzajú, že ak deti, ktoré majú predispozíciu dyslexie dostanú efektívne fonologické povedomie a fonetické školenie v materskej škole, budú mať podstatne menej problémov s učením sa čítať na základnej škole.

V krátkosti o príznakoch budúcich problémov s čítaním a písaním.

Pri pozorovaní detí predškolského veku, ktoré už majú nastúpiť na ZŠ, nie je ťažké vidieť príznaky budúcich problémov s čítaním a písaním. Patria sem poruchy:

 • narušená komunikačná schopnosť – zla artikulácia mnohých zvukov, problémy s vyslovovaním zložitých slov, so zapamätaním mien, básničky, pesničky, niekoľko príkazov súčasne, vizuálne problémy pri rozlišovaní tvarov, problém s časovou orientáciou, problémy so syntézou – analýzou, ťažkosti s rozlišovaním podobných zvukov (napr. z-s, k-g, b-p atď.)
 • znížená pohyblivosť, zhoršená koordinácia, ťažkosti s rovnováhou (vestibulárnym systémom), zhoršená jemná motorika, problémy pri držaní ceruzky
 • ťažkosti so sebaobsluhou – zapínanie gombíkov, viazanie šnúrok…
 • chudobná kresba
 • problémy s orientáciou vlastného tela
 • problémy s pracovnou pamäťou – organizovaním, plánovaním, vykonávaním každodenných domácich prác…

 

 

Realizácia programov

Programy sú realizované po dohode s vedením materskej školy, ako doplnková príprava na trivium (čítanie, písanie, počítanie) pre deti s nástupom na ZŠ. Veľkosť skupiny sa nastavuje podľa potreby, rovnako aj frekvencia stretávania.

Môže sa realizovať aj v rámci občianskych združení, ktoré sa zameriavajú na vzdelávanie detí a mládeže.

Ako podporná aktivity v rámci mimoškolskej inkluzíve činností pre rizikové deti.

Ako individuálna stimulácia v domácom prostredí, či v prostredí MŠ a ZŠ pri deťoch s podozrením na dyslexiu.

V školskom roku 2019/2020 bol realizovaný programu MDŠ aj v telocvični na Svoradovej ul. cez občianske združenie Malá – Veľká – Škola o. z počas celého školského roka, pre prípravné ročníky.